Regulamin

 1. Zasady ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Krzysztofa Jereczek PRO2WEB, prowadzącego działalność gospodarczą w Sopocie, pod adresem al. Niepodległości nr 727,81-840 Sopot, NIP: 585141472, REGON: 221563551 [zwany dalej Usługodawcą].
  • Definicje:
   1. Cennik- zestawienie Usług, wyszczególniające parametry Usług, bądź sposób ich świadczenia oraz zestawienie cen za te Usługi.
   2. Hostingodawca – podmiot trzeci, od którego Usługodawca zakupuje usługę hostingową.
   3. Konto- unikalny dostęp do zasobów przydzielony konkretnemu Usługobiorcy, przypisany do adresu email wybranego przez Usługobiorcę.
   4. Umowa- Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą o świadczenie Usług.
   5. Usługa(i) – oddzielnie, bądź łącznie Usługa główna i Usługa hostingowa.
   6. Usługa główna- to usługa polegająca na opiece na stroną internetową Usługobiorcy, tj. między innymi aktualizacja strony, tworzenie kopii bezpieczeństwa, ulepszanie standardów technologicznych strony, weryfikacja funkcjonalności strony.
   7. Usługa hostingowa- to usługa polegająca na oddaniu do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomienia usług wyspecyfikowanych na stronie Usługodawcy zgodnie z ofertą tam zamieszczoną. Usługodawca wykupuje usługę hostingową (powierzchnię dyskową i zasoby sprzętowe do obsługi stron internetowych) u innych Hostingodawców, w zależności od wyboru Usługobiorcy zakupuje hosting na rzecz Usługobiorcy, bądź udostępnia mu część zakupionego hostingu, który dany Usługobiorca współdzieli z pozostałymi Usługobiorcami.
   8. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działająca(y) zgodnie z przepisami prawa, z którą Usługodawca zawarł Umowę o świadczenia Usług.
   9. Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin zamieszczony na stronie Usługodawcy.
   10. Strona Usługodawcy- strona internetowa znajdująca się pod adresem wpfreedom.pl.
   11. Strony/Strona – określenie Usługodawcy i Usługobiorcy łącznie, bądź oddzielnie.
  • Usługobiorca może korzystać z Usługi w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Usługi w imieniu osoby trzeciej, oświadcza, że posiada w tym zakresie odpowiednie upoważnienie. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej osoba zawierająca Umowę potwierdza, że posiada odpowiednie ustawowe umocowanie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Usługobiorcy.
 1. Usługa hostingowa
  • Usługa hostingowa uzależniona jest od specyfikacji oraz parametrów bezpieczeństwa.
  • Ciągłość świadczenia usługi hostingowej uzależniona jest od gwarancji Hostingodawcy.
  • Po wygaśnięciu lub zakończeniu świadczenia usług przez Usługodawcę Usługobiorca utraci dostęp do korzystania z usług hostingowych oraz z adresów IP i nazw serwerów, przypisanych do niego.
  • Przed zakończeniem korzystania z usług Usługobiorca jest odpowiedzialny za przeniesienie swojej strony lub serwera do innego dostawcy. Jeżeli przed zakończeniem świadczenia usług Usługobiorca nie przeniesie witryny lub serwera do innego dostawcy, wówczas cała treść zostanie usunięta przez Usługodawcę, bez możliwości udostępnienia jej kopii.
  • Usługodawca nie odpowiada za przerwy związane z dostarczaniem usługi hostingowej wynikające z siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy oraz po stronie Hostingodawcy.
  • Usługodawca zastrzega, że w zakresie świadczenia usługi hostingowej może nastąpić przerwa w funkcjonowaniu systemu, trwająca do 24h związana z konserwacją systemu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanej przerwie minimum 24h przed jej rozpoczęciem. Przerwa w świadczeniu usługi nie uzasadnia obniżenia wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
  • Niniejsze warunki mogą być również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji, lub innych warunków szczególnych.
 1. Usługa główna
  • W ramach świadczonych usług Usługodawca zapewnia Usługobiorcy również pomoc techniczną w zakresie świadczonych usług. W tym celu Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą na warunkach określonych w Cenniku zawartym na stronie Usługodawcy.
  • Niniejsze warunki mogą być również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji, lub innych warunków szczególnych.
 1. Zasady korzystania z Usługi
  • Korzystanie z Usługi jest możliwe po wcześniejszej rejestracji przez Usługobiorcę.
  • Rozpoczęcie korzystania z Usługi Hostingowej następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, założeniu Konta oraz opłaceniu usługi zgodnie z zasadami przedstawionymi na Stronie Usługodawcy.
  • Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu I hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Usługobiorcy.
  • Usługobiorca otrzymuje dostęp do Konta po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.
  • Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie e-mail, a utworzone w każdej chwili może usunąć, jeżeli poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia lub usunięciu Konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24h od podjęcia decyzji w tej sprawie.
  • Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 1. Płatność
  • Wysokość należnego wynagrodzenia ustalana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie Usługodawcy.
  • Zapłata za świadczone usługi następuje przelewem bądź za pośrednictwem wybranego przez Usługodawcę podmiotu świadczącego usługi związane z dostarczaniem, utrzymaniem i obsługą płatności karta kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej (Operatora systemu płatności).
  • W przypadku, gdy Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora systemu płatności, dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, a Usługodawca nie ma do nich dostępu.
  • Na wynagrodzenie składa się wynagrodzenie z tytułu zakupu bądź udostępnienia części usługi hostingowej oraz, przede wszystkim, świadczenia usługi głównej.
  • W przypadku, gdy możliwy jest wybór formy płatności Usługobiorca, po wybraniu określonej formy jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku.
  • W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
  • Wszelkie ewentualne płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Usługodawca. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
  • Usługobiorca zobowiązany jest podać na żądanie Usługodawcy dane do wystawienia faktury.
 1. Obowiązki Usługobiorcy
  • Usługobiorca, zobowiązuje się, że:
   1. nie będzie korzystał z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
   2. nie będzie wykorzystywał usługi jako repozytorium danych, w szczególności serwera lustrzanego innego serwera, służącego do przechowywania danych,
   3. nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły,
   4. nie będzie wykorzystywał usługi do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (tzw. spam),
   5. nie będzie wykorzystywał usługi hostingowej do atakowania zakłócania pracy innych serwerów,
   6. nie będzie wykorzystywał usługi hostingowej do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych,
   7. nie będzie wykorzystywał usługi hostingowej do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym.
  • Materiały zamieszczone w serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w Umowie.
  • W celu korzystania z zewnętrznych aplikacji na usłudze hostingowej Usługobiorca jest zobowiązany do akceptacji postanowień licencji aplikacji.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy
  • Usługodawca odpowiada jedynie w przypadku gdy naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu i w przypadku umyślnego działania.
  • Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę ogranicza się do odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w przypadku gdy szkoda powstała z wyłącznej winy Usługodawcy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem działania podmiotów i osób trzecich w tym świadczących usługi dla Usługodawcy I Usługobiorcy.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych Usługobiorcy przestrzeniach dyskowych.
 1. Reklamacje
  • Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Usługi Hostingowe, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy [__].Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji pro2web poinformuje Usługobiorcę za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji.
 2. Reklamacja powinna zawierać rodzaj i nazwę Usługi, z jakiej korzysta Usługobiorca, określoną zgodnie z Cennikiem.
  • Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Postanowienia końcowe
  • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Usługodawca poinformuje na swoich stronach internetowych z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Brak sprzeciwu Usługobiorcy po tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  • Wprowadzenie zmian w Cenniku w związku ze zmianami parametrów Usługi lub rozszerzeniem Cennika o nowe Usługi nie stanowi zmiany Umowy, ani Regulaminu.
  • Regulamin wchodzi w życie […].
  • Odrębna, pisemna Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a konkretnym Usługobiorcą może modyfikować postanowienia Regulaminu w relacjach pomiędzy nimi. Postanowienia odrębnej Umowy nie wpływają na warunki obowiązywania Regulaminu w stosunku do pozostałych Usługobiorców.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.